loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Formularze wniosków - przyznania pomocy i płatności, instrukcje, sprawozdania

 

Wniosek należy dostarczyć do LGD w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną (płyta, PEN, mail)

Formularze wniosków i załączników oraz instrukcji  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dostępne są także:

na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

i Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Poniżej wzory wniosków i wymaganych załączników, instrukcje, kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD

Informujemy również, że w zakladce DOKUMENTY OGÓLNE można pobrać i zapoznać się z rozporządzeniem MRiRW  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowoadają  warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Wniosek WoPP_413_311.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy aktywny_WoPP_413_311.xls

Jak_wypełniać_wniosek_interaktywny_PDF.pdf

Instrukcja_do_wniosku_z_2012_r__413_311.pdf

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji 413_311.pdf

Ekonomiczny Plan Operacji - aktywny 413_311.xls

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

413_311_Instrukcja_wypełniania_EPO.pdf

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie o pomocy_de_minimis_W-1_2_413_311.pdf

Oświadczenie o pomocy_de_minimis - aktywny_W-1_2_413_311.xls

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Formularz_informacji_o de minimis.pdf

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

Oświadczenie_właściciela - aktywny W-1_3_413_311.xls

Oświadczenie_właściciela_W-1_3_413_311.pdf

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Wzór_gwarancji_W-1_4_413_311.pdf

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Zapytanie ofertowe wzór.xls

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Wykaz_wspieranych działalności_- różnicowanie_311.pdf

LGD - Z Nami Warto określiła kryteria wyboru operacji,  zasady ustalania kolejności na liście oraz wprowadziła dodatkowe dokumenty zamieszczone poniżej:

Kryteria - _Karta_oceny_-_różnicowanie_w_kierunku_nier_2013.pdf

Zasady_oceny_i_ustalania_kolejnsoci_na_liście_rankingowej_operacji.pdf

 

Oświadczenie o przekazywaniu informacji:

Oświadczenie_i_zobowiązanie_beneficjenta.doc

Jeżeli  projekt  będzie realizowany  przy współpracy z innymi partnerami,  LGD oczekuje stosownego oświadczenia partnera.

Oświadczenie_partnerskie.doc

 

Poniżej podajemy informację o treści umowy o przyznaniu pomocy jaką podpisze potencjalny beneficjent z jednostką wdrażającą i jakie dokumenty będzie musiał dołączyć w późniejszym czasie przy wniosku o płatnóść (wzór umowy i załączniki)

Wzór -Umowa przyznania pomocy_413_311.pdf

zał_1_do_umowy_zestawienie_rz-f.pdf

zał_2_wykaz_dokumentow_do_wniosku_o_platnosc.pdf

zał_3_wykaz_działek.pdf

 

Po zrealizowaniu operacji (inwestycji), po wydaniu swoich pieniędzy,  wypełniamy wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych.

Formularz Wniosku o płatność dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wniosek o płatność dla Beneficjentów  w wersji PROW 2007-2013/12/01 obowiązujący od dnia 15.02.2012 r.:

Wniosek_o_płatność.pdf

Wniosek_o_płatność_Excel.xls

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Instrukcja_do_wniosku_o_płatność.pdf

Dodatkowym dokumentem, obowiązującym przy składaniu wniosku o płatność, dla podmiotów które prowadzą pełną księgowość, jest złożenie poniższego oświadczenia o wyodrębnionym koncie dla kosztów kwalifikowalnych projektu. Brak tego oświadczenia skutkuje obniżeniem płatności o 10 %. Podmioty, które nie prowadzą pełnej księgowości wypełniają oświadczenie o wpisaniu dokumentów do utworzonego "zestawienia dokumentów księgowych operacji " To oświadczenie i wzór zestawienia znajdują się w załącznikach do wniosku o płatność.

Oświadczenie_o_odrębnej_rachunkowości.xls

 

 

Początek strony