loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W załącznikach publikujemy ostatnie wersje ustaw i rozporządzeń dotyczących głównie PROW 2007-2013, a w tym  dotyczących LGD i intrrpretacji typy LEADER

Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące osi 4 LEADER, a szczególnie dotyczące wdrażania LSR i małych projektów dobrze są publikowane pod następującym adresem: http://www.prow.wzp.pl/prow/interpretacje/interpretacje_dotyczace_osi_4_-_leader.htm

Podstawą wszystkich działań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tym typu LEADER - LGD) na lata 2007-2013 jest Rozporządzenie WE nr 1698 z 2005 roku, w którym  działania typu LEADER opisane są od 61 artykułu

Rozporządzenie_1698.2005_EFRROW.pdf

drugim ważnym dokumentem europejskim jest Rozporządzenie WE nr 65 z 2011 roku regulujące sprawy kontroli, sankcji, umniejszeń, itp

Rozporządzenie_65.2011_kontrole_sankcje_umniejszenia.pdf

Podstawą plskich rozporządzeń dotyczących wszystkich działań PROW jest ustawa 7 marca 2007

Ustawa_o_PROW_z_2007_r_ze_zmianami__w_2008-2010.doc

Możliwości wcześniejszego pozyskania pieniędzy na planowane działania z PROW (pożyczki, zaliczki) uregulowane są w ustawie:

Ustawa_o_uruchamianiu_środków_pochodzących_z_budżetu_UE.pdf

Działania typu LEADER regulowane są podstawowymi rozporządzeniami MRiRW:

Rozporządzenie MRiRW - Wybór_LGD_do_realiz._LSR_tekst_ujednolic._2012.doc

Wdrażanie LSR - tekst jednolity

Rozporządzenie MRiRW - Funkcjonowanie_LGD_tekst_ujednolicony_z__2012.doc

Rozporządzenie_MRiRW -_Wdrażanie projektów wspólpracy_tekst_ujednolicony z _2012.doc

Rozporządzenia pośrednio związane przez wdrażanie osi 4 LEADER

Rozporządzenie_Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2011_tekst_ujednolicony.doc

Rozporządzenie_Tworzenie_i_rozwój_mikroprzedsęibiorstw 2011_-_tekst_ujednolicony.doc

Rozporządzenie-Odnowa__i_rozwój_wsi__2012_ujed.pdf

Przed przygotowaniem małego projektu warto  przeczytać mały poradnik dotyczący wniosków o płatność do małych projektów, gdyż popełnione błędy na początku składania wniosku mszczą się potem umniejszeniem kosztów kwalifikowalnych

Mini_poradnik_v1.pdf

Przy obliczaniu procentowego udziału pracy społecznej przy małych projektach warto posłużyć się małym kalkulatorem specjalnie do tego celu przeznaczonym

Calc_413_MP_v.0.2.xls

Calc_413_MP_v.0.2.pdf - instrukcja

 

 

Początek strony