loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” to stowarzyszenie specjalne -działa  w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2015 poz. 1393 ze zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 ze zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378).Władzami LGD są:  Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego. 

Opis procesu budowania partnerstwa w LGD „Z Nami Warto”

LGD „Z Nami Warto” istnieje od 01.04.2008r, kiedy to podczas zebrania założycielskiego powstało stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z Nami  Warto” . W zebraniu uczestniczyło 17 członków-założycieli. Wniosek o rejestracje złożono 4.04.2008r., a wpis  do KRS uzyskano 16.05.2008r.  LGD „Z Nami Warto” w niezmienionej formie funkcjonowało przez cały okres wdrażania PROW 2007-2013. W pierwszej połowie 2015 zadeklarowały chęć przystąpienia no LGD gminy: Nekla, Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. Dwie ostatnie gminy funkcjonowały w LGD „Zaścianek”, a gmina Nekla w LGD „Światowid”. 

Warunki określone dla LGD-ów w nowym okresie funkcjonowania nie dopuszczały funkcjonowania LGD-u obejmującego obszar mniejszy niż 30 tyś. mieszkańców, dlatego dotychczasowy LGD „Zaścianek” nie mógł funkcjonować, ponieważ obejmował obszar liczący 19 776 mieszkańców. W związku z tym Rada Miejska  w Żerkowie Uchwałą nr VI/39/15 z dnia 27.05.2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Żerków do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” oraz Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą Uchwałą nr VII/32/2015  z dnia 28.05.2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie. Gminy: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą została przyjęte Uchwałą Zarządu LGD „Z Nami Warto” nr 4/2015 w dniu 29.06.2015r. Rada Miejska Gminy Nekla podjęła Uchwałę nr VI/41/2015 z dnia 15.04.2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Nekla do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania  „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie. Gmina została przyjęta Uchwałą Zarządu LGD „Z Nami Warto” nr 3/2015 w dniu 07.05.2015r.

LGD „Z Nami Warto” należy uznać  jako doświadczony, ponieważ historia tworzenia partnerstwa  na terenie powiatu wrzesińskiego rozpoczęła się w 2005r. Inicjatorem programu LEADER +, który uznano za „szansę dla polskiej wsi”, mającą na celu aktywizację i promocję obszarów wiejskich, był radny Rady Powiatu we Wrześni Jerzy Mazurkiewicz. Przy wsparciu samorządów gminnych i powiatowego złożono wniosek aplikacyjny pn. „Partnerstwo na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich południowej części powiatu wrzesińskiego” w ramach Schematu I Pilotażowego Programu LEADER+ obejmujący działaniem gminy: Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo. Powyższy wybór uzasadniała spójność przyrodniczo-kulturowa tych terenów. Przez w/w gminy przepływa rzeka Warta, a klamrą spinającą ten obszar są 2 parki krajobrazowe: Nadwarciański oraz Żerkowsko-Czeszewski.
W wyniku realizacji Schematu I powołano Fundację „Tutaj Warto” i opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeprowadzono łącznie 17 spotkań, w których uczestniczyło 286 osób, 3 spotkania informacyjne partnerów LGD, w których uczestniczyło 109 osób oraz konferencję dotyczącą partnerstw publiczno-prywatnych, w której udział wzięło 35 osób. W ZSROW postawiono na wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturowych, podnoszenie wartości lokalnych produktów oraz zastosowanie nowych informacji know-how  i nowych technologii na obszarach wiejskich. Fundacja „Tutaj Warto” powołana została aktem notarialnym z dnia 16.12.2005 r. przez Aleksandrę Głowacką, Jerzego Mazurkiewicza i Zbigniewa Skikiewicza. Fundacja liczyła wówczas 54 partnerów. Wpis do KRS uzyskano 21.02.2006r.

W ramach Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+ Fundacja otrzymała 715 tys. zł. na działanie pn. „Aktywizacja i podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „Tutaj Warto”. 16 lutego 2007 r. uruchomiono biuro Fundacji z siedzibą w Borzykowie. Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń m.in. z zakresu: wykorzystania energii odnawialnej, pod kątem przewodnictwa turystycznego po terenie LGD, szkolenie z zakresu nabywania nowych umiejętności w rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, opracowano: mapę terenu LGD i informator o usługach turystycznych na obszarze LGD, analizę zapotrzebowania na tematy szkoleń związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, biuletyn informacyjny LGD w nakładzie 1600 szt. Zorganizowano dwie wizyty studyjne do LGD Westhavelland w Niemczech i LGD Los Monegros w Hiszpanii, wyznaczono trasy piesze, rowerowe i konne na terenie LGD. Na uwagę zasługują też liczne imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym, których Fundacja była organizatorem bądź współorganizatorem. W grudniu 2007r. przedstawiciele Fundacji podpisali porozumienie o współpracy z LGD „Unia Nadwarciańska” i „Zaścianek” celem prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki nadwarciańskiej. Schemat II zakończono 31.03.2007r.

Na początku 2008 r., ze względu na uchwaloną w dniu 7 marca 2007r. Ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR ROW członkowie partnerstwa podjęli decyzję o utworzeniu stowarzyszenia, co pozwoli w pełni realizować ideę trójsektorowości. Zebranie założycielskie, podczas którego powstało stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO” odbyło się 1 kwietnia 2008r. w Miłosławiu. W zebraniu uczestniczyło 17 członków-założycieli. Wniosek o rejestracje złożono 4.04.2008r.,
a wpis do KRS uzyskano 16.05.2008r.

Opis procesu budowania partnerstwa w LGD „Zaścianek”

Proces budowania partnerstwa, który doprowadził do powołania Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek” miał wiele etapów i był realizowany z bezpośrednim udziałem mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. Okolicznością wpływającą pozytywnie na przebieg tego procesu była współpraca obu gmin podjęta przy wydaniu przewodnika „Żerków i Nowe Miasto nad Wartą”. Kontakty nawiązane przy tej okazji były kontynuowane w latach następnych i stały się podstawą do tworzenia trwałego partnerstwa.

Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006, (a w jego ramach Działania 2.7. Pilotażowym Programie LEADER+) zainicjowała działania zmierzające do powołania partnerstwa zgodnego z podejściem LEADER.
W obu gminach rozpoczęto społeczną debatę na ten temat, a także podjęto sondażowe rozmowy z gminami sąsiednimi. Rozważane były różne warianty terytorialne wdrażania podejścia LEADER. Ostatecznie jednak przeważył pogląd, by gminy Żerków i Nowe Miasto nad Wartą samodzielnie zawiązały porozumienie i podjęły działania na rzecz utworzenia formalnego partnerstwa odpowiadającego wymogom podejścia LEADER. Ponieważ decyzje te zapadły zbyt późno, gminy nie wzięły udziału w Pilotażowym Programie LEADER+. Mimo to kontynuowano działania związane z tworzeniem partnerstwa i opracowaniem lokalnej strategii rozwoju, finansując je ze środków obu gmin oraz ze środków dotacji otrzymanej w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W styczniu 2007 roku przeprowadzono spotkania dla osób zainteresowanych założeniem Stowarzyszenia, prowadzone przez p. Urszulę Pużanowską – animatora partnerstw lokalnych oraz p. dra Jakuba Hadyńskiego z AR w Poznaniu. Podczas tych spotkań sformułowano treść statutu. Cykl warsztatów kontynuowano w lutym 2007 roku, a zwieńczeniem tych działań było zorganizowanie w dniu 23 lutego 2007 roku w Żerkowie zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Zaścianek”, w którym uczestniczyło 20 osób. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, jak też przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele podmiotów gospodarczych. Obecni na zebraniu członkowie-założyciele uchwalili statut, jednak - ponieważ w tym czasie nie były jeszcze znane zasady osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyjęto w statucie rozwiązania odpowiadające ówcześnie obowiązującym wymogom podejścia LEADER, określonym w dokumentach Pilotażowego Programu LEADER+. Uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego otworzyło drogę do rejestracji Stowarzyszenia, która nastąpiła w dniu 7 maja 2007 roku. Po zarejestrowaniu wybrano władze Stowarzyszenia, które kontynuowały działania zmierzające do powiększenia składu LGD Zaścianek i integracji członków. Obejmowały one:

 • organizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, zapoznających ich z zasadami podejścia LEADER
  i działalnością LGD Zaścianek,
 • wydanie ulotki zawierającej informacje o podejściu Leader i o treści strategii LGD Zaścianek,
 • wydrukowanie i rozwieszenie plakatów promujących LGD Zaścianek i jej lokalną strategię rozwoju.
 • uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia.

Efektem tych działań był napływ nowych członków do Stowarzyszenia. Od momentu zarejestrowania Stowarzyszenia do połowy 2008 roku liczba członków uległa podwojeniu.

Ze względu na uchwaloną w dniu 7 marca 2007 r. Ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz opublikowanie w drugiej połowie 2007 roku projektów rozporządzeń zawierających propozycje zasad wdrażania osi 4. LEADER, na początku 2008 roku władze Stowarzyszenia podjęły działania zmierzające do wprowadzenia zmian w statucie odpowiadających wymogom formułowanym w wymienionych aktach prawnych. Po serii spotkań roboczych
i konsultacjach z prawnikami, w dniu 8 sierpnia 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym przegłosowano nową treść statutu. Statut ten został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2008 roku.    Pierwsze dwa lata wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. lata 2009-2010 to kolejny etap budowania partnerstwa poprzez działania informacyjne, aktywizujące i doradcze, przeprowadzanie naborów wniosków i wybór operacji do dofinansowania oraz promocję LGD i  LSR.  W tym czasie do Stowarzyszenia przystąpiło osiem osób fizycznych.

Wybrany na WZC w dniu 02.10.2015r. Zarząd LGD składa się z osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy organach LGD-ów: Prezes Zarządu LGD został wybrany Marek Przyjemski – dotychczasowy członek Rady wybierającej działania w ramach realizacji LSR realizowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013, poza tym jest prezesem Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  we Wrześni.

Wiceprezesem Zarządu LGD wybrano Jakuba Antkowiaka, który od 08.08.2008r. jest nieprzerwanie  prezesem LGD „Zaścianek”. Skarbnikiem Zarządu LGD wybrano Małgorzatę Lisiecką, która od 01.04.2011r. była kierownikiem biura LGD „Z Nami Warto” , dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą.

LGD zamierza kontynuować większość działań realizowanych przez LGD „Z Nami Warto” oraz „Zaścianek”, należy tu wymienić takie strategiczne działania, jak:

-    rozbudowywanie infrastruktury ogólnie dostępnej i służącej aktywizowaniu i rekreacji mieszkańców wsi;

-    popularyzowaniu walorów historyczno- przyrodniczych obszaru;

-    wyznaczaniu, znakowaniu i promocji szlaków rowerowych i budowanie infrastruktury turystycznej;

-    ochronę zabytków;

-    upowszechnianie turystyki i rekreacji na naszym obszarze;

-    wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;

Realizacja strategii LGD „Z Nami Warto” i LGD „Zaścianek  - PROW 2007-2013

LGD „Z Nami Warto”:

 • odnowy i rozwoju wsi (23 zrealizowanych projektów na kwotę 2.151.475,60 zł; co stanowi 98,98% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 37,43% ogólnego budżetu),
 • różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (8 zrealizowanych projektów na kwotę 487.237,50 zł; co stanowi 83,79% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 8,48% ogólnego budżetu),
 • małych projektów (88 zrealizowanych projektów na kwotę 1.438.874,93 zł; co stanowi 96,26% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 25,04% ogólnego budżetu),
 • tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (5 zrealizowanych projektów na kwotę 205.703,50 zł; co stanowi 80,76% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 3,58% ogólnego budżetu),
 • projektu współpracy (1 projekt na kwotę 115.907,85 zł; co stanowi 99,49% kwoty planowanej w LSR ,
  a stanowi 2,02% ogólnego budżetu),
 • funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja (1.100.718,64 zł, co stanowi 97,74% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 19,15% ogólnego budżetu),

LGD „Zaścianek”:

 • odnowy i rozwoju wsi (10 projektów na kwotę 1 429 633,44 zł; co stanowi 100% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 48,85% ogólnego budżetu),
 • różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (1 projekt na kwotę 66 271,50  zł; co stanowi 93,08% kwoty planowanej w LSR , a stanowi 2,26% ogólnego budżetu),
 • małych projektów (43 projekty na kwotę 742 685,56 zł; co stanowi 99,90% kwoty planowanej w LSR ,
  a stanowi 25,37% ogólnego budżetu),
 • tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (1projekt na kwotę 49 782,00 zł; co stanowi 100 % kwoty planowanej w LSR , a stanowi 1,7% ogólnego budżetu),
 • projektu współpracy (2 projekty na kwotę 59 324,30 zł; co stanowi 99,99% kwoty planowanej w LSR ,
  a stanowi 2,02% ogólnego budżetu),
 • funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja (572  717,63 zł, co stanowi 19,56 % budżetu)

Ogólnie w ramach Osi 4 LEADER na lata 2007-2013 LGD „Z Nami Warto” wykorzystało 95,69 %, LGD „Zaścianek” 99,75.%  przyznanych  budżetów. Ponadto, przez cały okres wdrażania LSR, biuraobu LGD prowadziły konsultacje dla beneficjentów oraz szkolenia związane z ogłaszanymi naborami.

 

Początek strony