loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Walne Zebranie Członków w dniu 21-03-2014r. zatwierdziło sprawozdania Zarządu LGD z działalności za 2013 rok 

Uproszczona_tabela_bilansu_2013.pdf
Informacja_dodatk._do_spraw.finans_2013.pdf
Bilans_2013r.pdf
CIT-8-2013.pdf
Protok_Komisji_Rewizyjnej__za_rok_2013.pdf

 

Zestawienia rzeczowo finansowe oraz szczegółowe opisy zadań realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - rok 2013

SzOZ_etap_VIII__2013.pdf

SzOZ__etap_IX__2013.pdf

SzOZ_etap_X__2013.pdf

Początek strony