loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 31 maja 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie odbyło się XXIV Walne Zebranie Członków.

Podjęto uchwały w sprawie zmian Statutu, a także zmiany Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i Regulaminu Rady.

Wybrano Zarząd oraz Radę LGD.

Przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 - 2027

 

 

 

 

Początek strony