loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności za 2010 rok

LGD zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdań finansowych i merytorycznych za każdy rok działalności. Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności LGD w 2010 roku

Bilans_i_rachunek_za_2010_rok_LGD.xls

CIT_-_8.pdf

Bilans_2010.pdf

Zestawienia rzeczowo finansowe oraz szczegółowe opisy zadań realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności oraz aktywizacja" - rok 2010

ZRF_etap_I__2010.pdf

ZRF_etaqp_II_2010.pdf

ZRF_etap_III__2010.pdf

ZRF_etap_IV_2010.pdf

Początek strony