loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


KOMUNIKAT !!!  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła z dniem 5.04.2011 roku nowe wzory dokumentów do działania "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw"

Informacja ta jest szczególnie ważna dla naszych potencjalnych beneficjentów, którzy zapewne już przygotowali wnioski w poprzednio obowiązującej wersji.

Niestety LGD nie będzie mogła przyjmować wniosków wypełnionych w "starej" wersji, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na ten komunikat.

 

Formularze wniosków - przyznania pomocy i płatności, instrukcje, sprawozdania

 

Wniosek należy dostarczyć do LGD w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną (płyta, PEN, mail)

Formularze wniosków i załączników oraz instrukcji dlaoperacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dostępne są także na stronach internetowych  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

i Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

Poniżej wzory wniosków i wymaganych załączników, instrukcje, kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD.

Informujemy też, że w zakładce DOKUMENTY OGÓLNE można zapoznać się z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiębiorstw

 

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2013r.

Wniosek w pdf_WOPP_413_312_LGD.pdf

Wniosek__aktywny_WOPP_413_312_LGD.xls

Do 12 kwietnia 2013 obowiązywał poniższy wzór wniosku:

Wniosek_o_przyznanie_pomocy -poprzednia_wersja_LGD.xls

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja_wniosku_WOPP_413_312.pdf

 

1) Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny_Plan_Operacji 413_312_wersja_do_edycji.xls

 

 

 

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Instrukcja_ wypełniania EPO.pdf

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie_mikroprzedsiębiorcy _W_1_2_413_312.xls

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

Oświadczenie_właściciela_W_1_3_413_312.xls

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie de minimis_W_1_4_413_312.xls

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Oświadczenie_podejmującego_W_1_5_413_312.xls

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Zapytanie_ofertowe_wzór.pdf

Zapytanie_ofertowe_wzór.xls

LGD - Z Nami Warto określiła kryteria wyboru operacji,  zasady ustalania kolejności na liście oraz wprowadziła dodatkowe dokumenty zamieszczone poniżej:

Kryteria - Karta_oceny_-_mikroprzedsiębiorstwa_2013.pdf

Zasady_oceny_i_ustalania_kolejności_na_liście_rankingowej_operacji.pdf

 

W związku z koniecznością stałego monitoringu realizacji operacji i ewaluacji LSR, niezbędne jest przekazywanie przez beneficjenta informacji do LGD

Oświadczenie_i_zobowiązanie_beneficjenta.doc

Jeżeli  projekt  będzie realizowany  przy współpracy z innymi partnerami,  LGD oczekuje stosownego oświadczenia partnera

Oświadczenie_partnerskie.doc

 

Po wyborze operacji przez LGD i zakwalifikowaniu się projektu do finansowania, dostarczeniu przez LGD dokumentów do ARiMR następnym etapem będzie podpisanie umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej wzór tej umowy wraz z załącznikami

Wzór formularza umowy przyznania pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Umowa_413_312.pdf

Załączniki do wniosku o płatność:

  • Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego:

Po zrealizowaniu  projektu i wydaniu swoich pieniędzy przystępujemy do wypełniania wniosku o płatność czyli  o zwrot części kosztów kwalifikowalnych

Formularz Wniosku o płatność pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wniosek o płatność dla Beneficjentów w wersji PROW 2007-2013/12/01 obowiązujący od dnia 15.02.2012 r.:

Wniosek_o_płatność.pdf

Wniosek_o_płatnośćedytowalny _Excel.xls

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Instrukcja_do_wniosku_o_płatność.pdf

Załączniki do wniosku o płatność:

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego:

Oświadczenie_o_wyodrębnieniu_kont.xls

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność:

Wykaz_działek.xls

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia:

Informacje_o parametrach_maszyny.xls

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji:

Formularz_zestawienia_faktur.xls

 

 

 

 

 

Początek strony