loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Formularze wniosków - przyznania pomocy i płatności, instrukcje, sprawozdania

Wniosek należy dostarczyć do LGD w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną (płyta, PEN, mail)

Formularze wniosków i załączników oraz instrukcje  do wniosków o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dostępne są także na stronach:

Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Informujemy również, że w zakładce PRZEPISY OGÓLNE można zapoznać się z rozporządzeniem MRiRW w w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  - Odnowa i rozwój wsi

Poniżej wzory wniosków i wymaganych załączników, instrukcje, kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD

Nowa wersja wniosku obowiązująca od 1 lipca 2013 roku

Wniosek W-1_413_313_6z.pdf

Instrukcja wypelniania IW-1_413_313_6z.pdf

 

Poprzednia wersja

Wniosek_W-1_413_313_3z.pdf (tylko do wydruku)

Wniosek_edytowalny_W-1_413_313_3z.xls

Wniosek_edytowalny_odn_3z_z_danymi o LGD.xls

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Instrukcja_do_wniosku_o_przyznanie pomocy_IW-1_3z.pdf

 

LGD - Z Nami Warto określiła kryteria wyboru operacji,  zasady ustalania kolejności na liście oraz wprowadziła dodatkowe dokumenty zamieszczone poniżej:

Kryteria -_Karta_oceny_-_odnowa_wsi_2013.pdf

Zasady_oceny_i_ustalania_kolejności_na_liście_rankingowej_operacji.pdf

Jeżeli  projekt  będzie realizowany  przy współpracy z innymi partnerami,  LGD oczekuje stosownego oświadczenia partnera

Oświadczenie_partnerskie.doc

W związku z koniecznością stałego monitoringu realizacji operacji i ewaluacji LSR, niezbędne jest przekazywanie przez beneficjenta informacji do LGD

Oświadczenie_i_zobowiązanie_beneficjenta.doc

Poniżej można się zapoznać z wzorem umowy przyznania pomocy zawieranej z Urzędem Marszałkowskim. W umowie tej zawarte są wszystkie warunki i zobowiązania stron

Umowa_LEADER_odnowa.doc

Po zrealizowaniu operacji, czyli po wydaniu swoich pieniędzy i zakończeniu inwestycji wypełniamy wniosek o płatność - zwrot części kosztów kwalifikowalnych oraz sprawozdanie z realizacji operacji

Formularz Wniosku o płatność dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wniosek_o_platnosc_OiRW_3z__od_03-10-2011.pdf

Wniosek_o__platnosc_OiRW_3z__od_03-10-2011-edytowalny.xls

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Instrukcja_do_wniosku_o_platnosc_OiRW_3z__od_03-10-2011.pdf

Uwaga - dotyczy przede wszystkim paraffi, które nie prowadzą pełnej księgowości !!! Na odwrocie faktur i rachunków należy umieścić notatkę o zaewidencjonowaniu dokumentu pod poz nr  "zestawienia wszystkich dokumentów księgowych...".  Wypełnione zestawienie przechowywane jest wraz z innymi dokumentami u beneficjenta Wzór zestawienia poniżej.

Zestawienie_wszystkich_dokumentów księgowych.xls

Wraz z wnioskiem o płatność końcową należy dołączyć sprawozdanie z realizacji operacji  oraz w przypadku realizacji projektu związanego z miejscami noclegowymi -ankietę (wersja z grudnia 2012)

Sprawozdanie_beneficjenta_z_odnowy_wsi.v9.doc

Instrukcja_do_sprawozdania_z_odnowy_wsi.v9.doc

Ankieta_-_turystyka_odnowa_wsi.v9.xls

Instrukcja_do_ankiety_turystyka_z_odnowy_wsi.v9.doc

 


 

 

 

Początek strony