loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


 

 


 

Formularze wniosków - przyznania pomocy i płatności, instrukcje, sprawozdania

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Formularze wniosków i załączników oraz instrukcji dla małych projektów z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dostępne są także na stronach internetowych:.

Departametu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poniżej wzory wniosków i wymaganych załączników, instrukcje, kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD

Informujemy też, że w zakładce DOKUMENTY OGÓLNE można zapoznać się z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ( małych projektów)

UWAGA !!! Zmiana w  małych projektach - 2013

Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem", wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 (t.j.: różnicowanie i mikroprzedsiębiorstwa) ustawy, limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.",  

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych

Refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta

 

 

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły się po 4 maja 2014r.Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1)

 

 

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji, gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.


 

Wersja 7z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 roku.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com. zobacz więcej ...

 

Wniosek o przyznanie pomocy 413_MP v7z  z_02.2013.pdf

Instrukcja do wniosku  v7z.pdf

Jak_wypeniać_wniosek_interaktywny_PDF.pdf

Poniżej podstawowe dane o LGD, do wpisania na 1 stronie wniosku:

Lokalna Grupa Działania - "Z Nami Warto", Rodzaj LGD - nowoutworzona
nr ident. LGD 062638715, NIP 7891706543, KRS 0000305995, Regon 300860118
woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Kołaczkowo, 62-306 Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 1
Całkowita powierzchnia obszaru - 595 km2 Całkowita liczba ludności  - 38 833
tel i fax.: 61 4385 018 www: www.znamiwarto.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis.doc

 

LGD - Z Nami Warto określiła kryteria wyboru operacji,  zasady ustalania kolejności na liście oraz wprowadziła dodatkowe dokumenty zamieszczone poniżej:

Kryteria - Karta_oceny_-_małe_projekty_-_2013.pdf

Zasady_oceny_i_ustalania_kolejności_na_liście_rankingowej_operacji.pdf


Jeżeli  projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi partnerami, LGD oczekuje stosownego oświadczenia partnera
Oświadczenie_partnera_projektu.doc

W związku z koniecznością stałego monitoringu realizacji operacji i ewaluacji LSR, niezbędne jest przekazywanie przez beneficjenta informacji do LGD
Oświadczenie i zobowiązanie_beneficjenta.doc

Jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poniższym oświadczeniu:
Wyrażenie_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

 

Po zrealizowaniu małego projektu i wydaniu swoich pieniędzy przystępujemy do wypełniania wniosku o płatność czyli  o zwrot części kosztów kwalifikowalnych

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że ARiMR 24.04.2014r. dokonała aktualizacji formularza wniosku składanych od 5 maja 2014 r o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełnienia w wersji 8z oraz załącznikami.

Proszę zapisywać dokumenty na dysku poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 8z.pdf

Wniosek o płatność_413_MP - wersja 8z.pdf

Załącznik 16 do edycji (format Excel) - wersja 8z.xls

Załącznik 21b do edycji (format Excel) - wersja 8z.xls

Załącznik 21d (.pdf) do edycji (format Excel) - wersja 8z.xls

 

Dokumenty te są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl

Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 7z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku a płatność) dołączają wersje elektroniczna tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych.

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o płatność warto skorzystać z mini  poradnika

Mini_poradnik_v2.pdf

Formularz wniosku o płatność (WoP 413 MP 7z) w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 7z obowiązuje od 15 maja 2013 roku - poprawiony i zaktualizowany 24 kwietnia 2014 r.

Proszę zapisywać dokumenty na dysku poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Wniosek o płatność_413_MP_v.7.2014.pdf

Instrukcja_wniosku_o_platnosc_v.7z_04_2014.pdf

zal_16_karta_wkladu_niepienieznego_04_2014.pdf

zal_21b_lista_obecnosci_04_2014.pdf

zal_21d_lista_nagrodzonych_04_2014.pdf

 

 

Przy składaniu wniosku o płatność należy dołączyć sprawozdanie z realizacji projektu. Ze względu na zachodzące zmiany w przepisach i wzorach dokumentów obowiązują stare i nowe sprawozdania w zależności od terminu skladania wniosków. (wersje z grudnia 2012)

Dokumenty

 

 

Początek strony