loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Wzory wniosków dla beneficjentów ubiegających się o zaliczkę:

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów następujacych działań finansowanych z PROW 2007 - 2013:

121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",

dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

421 Wdrażanie projektów współpracy,

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

2011_-_wniosek_o_zaliczkę.xls

2011_-_instrukcja_wniosku_o_zaliczkę.pdf

2011-_formy_gwarancji_i_wykaz_gwarantow.pdf

2011_-_wzór_gwarancji.xls

Początek strony