Struktura LGD „Z Nami Warto”

LGD liczy aktualnie 76 członków, wśród których są reprezentanci trzech sektorów – społecznego (w tym mieszkańców), gospodarczego i publicznego. Ilość  członków reprezentujący dany sektor  aktualny na dzień 17.12.2015r.

 Skład  LGD „Z Nami Warto

Wyszczególnienie

Sektor publiczny

Sektor społeczny

Sektor gospodarczy

Przedstawiciele mieszkańców obszaru

Ilość reprezentantów

10

12

14

40

Opis składu  Rady

Zgodnie z § 18 pkt 1 Statutu LGD Rada składa się maksymalnie z 15 członków, wybieranych  przez WalneZebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania. Jej aktualny 15 osobowy skład przedstawia poniższ tabela.

 Członkowie Rady LGD „Z Nami Warto”

L.p.

Imię i nazwisko członka Rady

Doświadczenie w LGD

Sektor/ przedstawiciel

Reprezentowana gmina

1

Przemysław Dębski - Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry – Przewodniczący Rady

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD „Z Nami Warto”

publiczny

Pyzdry

2

Aleksander Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD „Zaścianek

publiczny

Nowe Miasto
nad Wartą

3

Anna Mizgajska Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD „Światowid”

publiczny

Nekla

4

Jacek Jędraszczyk Burmistrz Miasta i Gminy Żerków

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD „Zaścianek”

publiczny

Żerków

5

Agnieszka Przysiuda - Zielkowska - Stowarzyszenie kulturalny Miłosław

Brak doświadczenia

społeczny

Miłosław

6

Dorota Surma - Fundacja "Zerknij Tu" Żerków

Brak doświadczenia

społeczny

Żerków

7

Wiesław Krawczyńska - Stowarzyszenie "Wrzoski" Września

Brak doświadczenia

społeczny

Września

8

Henryk Sodkiewicz

Brak doświadczenia

gospodarczy

Kołaczkowo

9

Tomasz Wojtyńki

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD
„Z Nami Warto”

gospodarczy

Pyzdry

10

Kazimierz Kosmowski

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD
„Z Nami Warto”

gospodarczy

Miłosław

11

Jarosław Kwiatek

Członek Komisji Rewizyjnej w latach 207 – 2013 w LGD „Z Nami Warto”

gospodarczy

Września

12

Wojciech Majchrzak

Członek Rady w latach 2007 – 2013 w LGD
„Z Nami Warto”

mieszkańców

Kołaczkowo

13

Stanisław Filipiak

Brak doświadczenia

mieszkańców

Miłosław

14

Dariusz Andrzejczak

Brak doświadczenia

mieszkańców

Nowe Miasto nad Wartą

15

Natalia Łuczak

Brak doświadczenia

mieszkańców

Nekla

7 członków Rady posiada doświadczenie w ocenie działań realizowanych w ramach LSR nabyte w okresie programowania PROW 2007- 2013, stanowi 46,7 % składu Rady.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD.

Skład Rady wg sektorów

Wyszczególnienie

Sektor publiczny

Sektor społeczny

Sektor gospodarczy

Sektor mieszkańców obszaru

Ilość reprezentantów

4

3

4

4

Udział procentowy

26,66 %

20 %

26,66 %

26,68 %

W Radzie jest 5 kobiet, które stanowią 30 % składu Rady, jest osoba poniżej 35 roku życia. W składzie Rady reprezentacja sektora publicznego jest niższa niż 30 %.

W funkcjonowaniu Rady będzie przestrzegane:

-    zakaz łączenia funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w zarządzie lub komisji rewizyjnej (§ 14 pkt 2 statutu LGD);

-    w skład Rady wchodzą reprezentanci 3 sektorów i przedstawiciele mieszkańców z zachowaniem parytetu dla każdego sektora (§ 14 pkt 4 statutu LGD);

-    możliwość odwołania poszczególnych członków Rady w przypadku uzasadnionego zarzutu braku obiektywizmu w ocenie wniosków lub nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady (§ 14 pkt 5 statutu LGD);

-    obowiązkowe wykluczenie z wyboru operacji członka Rady, który może nie być bezstronny  (§ 14 pkt 9 statutu LGD);

-    ograniczenia reprezentowania  interesów sektora publicznego poprzez odstąpienie od wybory do Rady osób, które są radnymi gmin lub powiatu;

-    aby wszyscy członkowie Rady brali udział w szkoleniach;

-    aby informacja o wykluczeniu przy każdej ocenie wniosku było zapisana w Rejestrze wykluczeni publikowanym na stronie www.znamiwarto.pl w zakładce  „wyniki naborów”;

-    odpowiedzialność za prawidłową ocenę wniosków przez członków Rady ponosi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, jeżeli zastępuje Przewodniczącego na danym posiedzeniu Rady;

-    dokładne zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin obrad Rady.

 Zarząd wybrany na czas wdrażania LSR objętej PROW na lata 2014-2020

  • Prezes Marek Przyjemski
  • Wiceprezes Jakub Antkowiak
  • Skarbnik Małgorzata Lisiecka 

Komisja Rewizyjna wybrana na czas wdrażania LSR objętej PROW na lata 2014-2020

  • Czesław Surowiec – Przewodniczący
  • Gabriela Kosmala – Członek
  • Robert Nowak – Członek
Początek strony