Jesteś tutaj: Strona Główna

START

Nabór na stanowisko

Share

referent

Generator wniosków

Share

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Poniżej znajduje się link do Generatora wniosków dla:
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

link do UMWW

http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=946:generator-wnioskow&catid=24&Itemid=172

Zmiany w instrukcji wypełniania wniosku

Share

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 24.11.2016 r.  ARiMR przekazała Samorządom Województw informację na temat zmiany instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) Zaktualizowana instrukcja dostępna jest na stronach internetowych www.prow.umww.pl oraz

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  

W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

- usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;

- doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;

-  w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);

- w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

OGŁOSZENIE Nr 1/2016

Share

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE Nr 1/2016

 Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” z siedzibąwe Wrześni ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

w terminie 18.11.2016r. do 01.12.2016r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych
zgodnie z planowanym harmonogramem.

Zakres tematyczny naboru: (operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia1.I. LSR) tj.:

„Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno – kulturalnej”

1.  „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

( § 2, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia LSR1)

 

Termin składania wniosków: od 18 listopada 2016r. do 01grudnia 2016r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”,Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9

w godzinach od 9:00 do 15:00

Limit dostępnych środków: 400 000 zł.

Wysokość kwoty pomocy: od 50 000 zł. do 300 000 zł.

Minimalne wymagania: należy uzyskać 13 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

 • jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,
 • inne podmioty, posiadające osobowość prawną,nie prowadzące działalności gospodarczej 100 %

 1.1              Załączniki:

 

1Rozporządzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570 z póź.zm].

2.       „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

(§ 2, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia LSR 1)

 

Termin składania wniosków: od 18 listopada 2016 r. do01grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”,Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9

w godzinach od 9:00 do 15:00;

Limit dostępnych środków: 1 600 000 zł.

Wysokość kwoty pomocy: od 50 000 zł. do 300 000 zł.

Minimalne wymagania: należy uzyskać 11 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

 • jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,

2.1     Załączniki:

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich, 62-300 Września w dniach: od18 listopadado01grudnia 2016 r.,
w godz.: 9:00-15:00.

 

Wnioski należy złożyć :

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (w 2 opisanych segregatorach)
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków
o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone
w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonychw LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto”i nastronie internetowejwww.znamiwarto.pl.

 Załącznik nr 1 do wytycznych ARiMR

Wzory wniosków wraz z instrukcjami (ARiMR)

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 LGD „Z Nami Warto”

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

 

 

Informacje dodatkowe:

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Operacja 1.1.4  Poddanie pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Cel ogólny: 1. Poprawa jakości życia na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 1.1. Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD

Przedsięwzięcie: I. Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej

Operacja: 1.1.4. Poddanie pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Operacja 1.1.2  Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, lub kulturalnych na obszarze LGD

Cel ogólny: 1. Poprawa jakości życia na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 1.1. Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD

Przedsięwzięcie: I. Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej

Operacja:1.1.2. Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD

 

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Już wkrótce pierwsze nabory wniosków!

Share

W listopadzie planujemy ogłosić pierwszy nabór wniosków na Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne, lub kulturalnej” oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. W załączeniu link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie dostępne są wzory formularzy wniosków (dokumentacja) związane z ubieganiem się o realizowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020

Link do formularzy:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

lub

http://www.znamiwarto.pl/formulatrze-wnioskow-i-umow.html

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020: Pomoc jest przyznawana podmiotowi (…) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR

Share

W załączeniu zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Rolnicza Jesień 2016

Share

XXVI Targi „Rolnicza Jesień 2016”

impreza o charakterze promocyjno-handlowym

Termin: 23 października 2016 r. we Wrześni

godzina 10.00

 

W programie przewiduje się:

 • szeroką ekspozycję firm pracujących na rzecz rolnictwa,
 • sprzedaż środków do produkcji rolnej,
 • sprzedaż kwiatów, drzewek, krzewów, sadzonek oraz płodów rolnych,
 • degustacje różnych produktów spożywczych,
 • usługi gastronomiczne,

Impreza odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  we Wrześni, ul. Kaliska 2a oraz na ul. Opieszyn.

W trakcie Targów będziemy udzielać bezpłatnego doradztwa z zakresu pozyskiwania środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego stoiska

         Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”

baner 2016

 

ARiMR zatwierdziła wzory formularza wniosku

Share

ARiMR zatwierdziła wzory formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-193-przygotowanie-i-realizacja-dzialan-w-zakresie-wspolpracy-z-lokalna-grupa-dzialania.html

 

Strona 6 z 12

Odwiedza nas 6158 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1990888

Ławeczki informacyjne na obszarze działania LGD „Z Nami Warto”

polecamy

Agroturystyka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Poprzedni Następny

Czeszewo

Wyświetleń:101225

Czeszewo

Gospodarstwo agroturystyczne oferuje: 3 pokoje 2-osobowe z łazienką, istnieje możliwość...

Czytaj więcej

Gorazdowo

Wyświetleń:37112

Gorazdowo

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod bocianim gniazdem” zlokalizowane w Gorazdowie-Piaski oferuje wypoczynek...

Czytaj więcej

Białobrzeg

Wyświetleń:75809

Białobrzeg

Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w miejscowości Białobrzeg (gm. Pyzdry) -...

Czytaj więcej

Chocicza Wielka

Wyświetleń:38288

Chocicza Wielka

Oferujemy noclegi w pokojach dwu-, trzy-, cztero i pięcioosobowych. Każdy...

Czytaj więcej

Łupice

Wyświetleń:34294

Łupice

Jeżeli chcecie Państwo spędzić miło czas na wsi w ciszy...

Czytaj więcej

Pyzdry

Wyświetleń:34096

Pyzdry

Gospodarstwo zlokalizowane na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Pokoje w oficynie...

Czytaj więcej

Opatówko

Wyświetleń:33367

Opatówko

Gospodarstwo położone jest na skraju wsi, blisko lasu, stawów, ścieżek...

Czytaj więcej

Dłusk

Wyświetleń:35261

Dłusk

Czytaj więcej

Ankiety

Weź udział w naszych ankietach
Narzędzia te pozwolą nam jeszcze lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zweryfikują naszą pracę

Sprawdź...

Partnerzy

partnerzy partnerzy partnerzy partnerzy

partnerzy

Początek strony